Hav og fiske har alltid vært veldig viktig for Norge. Historisk sett har nordmenn alltid vært avhengige av havet. Før var det først og fremst fisken som var viktig, i tillegg til at Norge var en viktig sjøfartsnasjon. I dag er fisk fortsatt en viktig ressurs, men i tillegg gir havet oss rikdom i form av olje og gass. Derfor kan vi si at havet har bygget opp dagens Norge og gitt oss den rikdommen vi har.

Havet endres

I dag er havet i endring, og dette er også en utfordring for Norge. Derfor burde Norge absolutt være bekymret, og vise interesse for havforskning og bevaring av artsmangfoldet. Selvsagt finnes det norske miljøer som forsker på havet og endringene som skjer der, men mange mener også at denne forskningen går for langsomt, og at Norge bonurde gjøre mer. Men etter hvert som folk blir mer klar over utfordringene vi står overfor, blir der heldigvis flere som tar problemene på alvor.

Utfordringer for framtiden

Et av de største problemene verden står overfor, er artsutryddelse, og dette er ikke noe som bare skjer på land. Mange arter i havet er også i fare, både på grunn av miljøproblemer og på grunn av overfiske. Ettersom mange arter i havet lever i internasjonalt farvann, eller krysser landegrenser, er det avgjørende at mange land samarbeider for å hjelpe havet og artene som lever der. Norge kan gå foran som et foregangsland, og få med andre lang på internasjonale avtaler.

Klimaendringene truer havet på flere måter. Det blir ofte snakket om at havnivået øker, men det er også flere problemer. Den økte smeltingen av is på Grønland og i nordområdene, gjør havet mindre salt i Arktis, og dette påvirker både artene som lever der og havstrømmene som går i området. Konsekvensene er uvisse, for noe lignende har aldri skjedd i nyere tid, men dersom forskernes verste antakelser slår til, kan dette bli dramatisk.

Klimaendringene gjør også havet surere, og dette er en trussel for blant annet koraller. Mange tror korallrev er noe som hører hjemme i tropiske områder, men Norge har faktisk noen av verdens største dypvannskorallrev, så dette problemet angår også oss. Korallrevene i Norge er viktge for mange fisker, så ødeleggelse av korallene kan også skade fisket og ramme Norge både økonomisk og økologisk.

Havet fylles også opp av stadig mer søppel, spesielt plast. Store plastbiter kan bli spist av store dyr, som hval, men mikroplasten, altså de aller minste plastbitene, er enda farligere. De blir spist av plakton, og havner i næringskjeden. Til slutt vil denne plasten havne i fisken som vi mennesker spiser, og dermed ender plasten opp i oss selv. Heldigvis er dette et problem mange engasjerer seg i, og det lanseres gode løsninger.

Oljeindustrien er viktig for den norske velferdsstaten, men den samme oljen kan være en trussel for havet og artene som lever der. Store oljeutslipp kan utrydde fisk og fugler, og oljen kan også ende opp i maten vår. Oljeletingen i seg selv kan også skade fisk og havdyr, spesielt dersom det benyttes seismikk. Dette kan skremme vekk fisk og havdyr, og til og med skade dem.

Et felles ansvar

Vi er alle avhengige av havet, og dermed har vi også alle et ansvar for å bevare havet og mangforldet der. Plastsøppel skal resirkuleres, og det skal i hvert fall ikke havne verken i elver, bekker eller i havet. Det er også viktig at vi unngår utslipp av kjemikalier og drivstoff fra fritidsbåter, og her har vi også alle et ansvar. Havet er ingen søppelfylling, og alt som havner i havet vil til slutt havne på matfatet vårt, så både enkeltpersoner og myndigheter bør ta ansvar for havet.